Note 11 - Debt created by issue of securities

Parent bank   Group
31 Dec 2013 30 Jun 2013 30 Jun 2014 (NOKm) 30 Jun 2014 30 Jun 2013 31 Dec 2013
2,750 107 775 Short-term debt instruments, nominal value 775 107 2,750
30,718 30,558 30,337 Bond debt, nominal value 30,337 30,558 30,718
294 271 555 Value adjustments 555 271 294
33,762 30,936 31,667 Total 31,667 30,936 33,762

 

Change in securities debt, subordinated debt and hybrid equity (NOKm)
           
  30 Jun 2014 Issued Fallen due/ Redeemed Other changes 31 Dec 2013
Short-term debt instruments, nominal value 775 - 1.977   2   2.750
Bond debt, nominal value 30,337   5,995 6,317   -58 30,718
Value adjustments 555 -   - 261 294
Total 31,667   5,995 8,295 205 33,762
           
  30 Jun 2014 Issued Fallen due/ Redeemed Other changes 31 Dec 2013
Ordinary subordinated loan capital, nominal value   1,547 -   - 25   1,522
Perpetual subordinated loan capital, nominal value 300 -   - - 300
Hybrid equity, nominal value   1,400 -   - -   1,400
Value adjustments 91 -   -   9 82
Total    3,338 -   - 34   3,304
© SpareBank 1 SMN